Saturday 27 July 2019 Valley Auction Riebeek Kasteel

Valley Auction – Riebeek Kasteel

LOTS OF PICTURES BELOW!

Something different for all our valued clients! / Iets anders vir al ons gewaardeerde kliënte!

 

A Saturday morning auction in the heart of the / ‘n Saterdagoggend veiling in die hartjie van die

SWARTLAND

 

in conjunction with BOLAND AUCTIONS/ In samewerking met BOLAND AUCTIONS

 

Saturday 27 July 2019 at 10.00 / Saterdag 27 Julie 2019 om 10.00

C/o Skool and Retief Streets Riebeek Kasteel / h/v Skool- en Retiefstrate Riebeek Kasteel

Viewing Friday 26 July 2019 from 10.00 until 14.00 / Besigting Vrydag 26 Julie 2019 tussen 10.00 en 14.00

Register! Bid! win! / Registreer! Wed! Wen!

for more information contact 082 4054541 / vir meer inligting kontak 082 4054541

BRING YOUR STUFF TO SELL ON THE VALLLEY AUCTION !